infolinia codziennie: 6:00 - 23:00
+ 48 505 566 685

Warunki

Ogólne warunki wynajmu samochodów w wypożyczalni VerdeCar


1


1. Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem od co najmniej 12 miesięcy, na co okazuje przy sporządzeniu niniejszej umowy stosowny dokument, którego kserokopia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Najemca oświadcza, iż nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu prawa kierowania pojazdami mechanicznymi.

3. Najemca oświadcza, iż został pouczony o sposobie eksploatacji pojazdu oraz o ogólnych warunkach ubezpieczenia Pojazdu.


2


1. Pojazd zostaje wydany Najemcy w Warszawie przy ul. Łodygowej 41 i tym samym miejscu ma być zwrócony Wynajmującemu.

2. Strony mogą uzgodnić, że Pojazd zostanie dostarczony pod wskazany adres, lub z tego adresu odebrany. Wymaga to odpowiedniej adnotacji pod umową.

3. Pojazdy są wydawane i zwracane w godzinach pracy Wynajmującego - tj.: pon.- pt. w godz. 9:00-17:00, sobota w godz. 10:00 – 15:00, niedz. nieczynne). Za wypożyczenie lub zwrot Pojazdu poza tymi godzinami pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 50 zł, niezależnie od innych opłat.

4. Pojazd powinien być zwrócony w takim stanie w jakim został wydany tj. w stanie nie pogorszonym, ponad stan wynikający z jego prawidłowego używania.

5. Zwracając Pojazd Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową, jak również komplet kluczyków do pojazdu. W przypadku, gdy Pojazd zostanie zwrócony bez kluczyka lub dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa) wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy karą umowną w kwotach 1000 zł + należny podatek VAT za zgubienie kluczyka oraz karą umowną w kwocie 1000 zł + należny podatek VAT za zgubienie jednego dokumentu.

6. Zwracając Pojazd Najemca jest zobowiązany zwrócić wyposażenie dodatkowe Pojazdu. W przypadku, gdy Pojazd zostanie zwrócony bez trójkąta, apteczki, zestawu kluczy lub podnośnika Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy karą umowną w kwotach 200 zł + należny podatek VAT za zgubienie jednego elementu wyposażenia. W przypadku, gdy Pojazd zostanie zwrócony bez gaśnicy Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy karą umowną w kwocie 300 zł + należny podatek VAT.

7. Pojazd w chwili zwrotu ma być czysty na zewnątrz i w środku. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w kwocie 40 zł + należny podatek VAT. W przypadku konieczności czyszczenia (prania) tapicerki wewnątrz pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę kara umowną w wysokości 200 zł + należny podatek VAT.

8. Pojazd ma zostać zwrócony Wynajmującemu wraz z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Wynajmujący obciąży Najemcę kara umowną w wysokości 100zł + należny podatek VAT.

9. Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części czynszu najmu z tego tytułu.


3


1. Najemca jest obowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika, przestrzegania postanowień umów i przepisów ubezpieczeniowych a w szczególności ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu, nadto przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2. Najmowany Pojazd nie może być używany przez Najemcę do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych lub treningowych lub innych o charakterze sportowym, do nauki jazdy, do holowania pojazdów lub przyczep, do kampanii wyborczych.

3. Najemca nie jest uprawniony do udostępniania Pojazdu, celem jego użytkowania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Zgoda na udostępnienie pojazdu osobie trzeciej wymaga odpowiedniej adnotacji pod umową.

4. Najemca nie jest uprawniony do wyjazdu Pojazdem poza granice Polski chyba, że wcześniej skonsultował to z właścicielem Pojazdu. W przypadku naruszenia tego zakazu Najemca jest traktowany jako osoba przywłaszczająca pojazd.

5. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia Pojazdu nie będąc pod wpływem alkoholu, środków halucynogennych, narkotyków lub innych środków bądź substancji psychotropowych lub podobnie działających.

6. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian, napraw i przeróbek w Pojeździe oraz przekraczać jego dopuszczalnej ładowności.         

7. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu w całym Pojeździe oraz zakazu przewożenia w nim zwierząt.

8. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w punktach 2, 3, 4, 5 i 6 Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 2000 zł + należny podatek VAT za każde naruszenie, zaś w przypadku naruszenia zakazów wskazanych w punkcie 7 Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą mowną w wysokości 100 zł + należny podatek VAT.

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty spowodowane użyciem Pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji.


4


1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów dotyczących bieżącej eksploatacji Pojazdu, w szczególności: kosztów zakupu paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, mycia i woskowania, czyszczenia wnętrza, kosztów parkingów, garażowania oraz napraw ogumienia z powodu uszkodzenia mechanicznego (przecięcie, przebicie opony). Koszty naprawy poniesione z tytułu zaniedbania obsługi eksploatacyjnej Pojazdu pokrywa Wynajmujący (zatarcie silnika – brak oleju , przegrzanie silnika – brak płynu chłodniczego itp.)

2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia pojazdu, a w tym: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających w jakie został wyposażony pojazd, do niepozostawiania kluczyków i dokumentów Pojazdu w Pojeździe oraz pozostawiania Pojazdu otwartego.


5


1. Jeżeli Pojazd zostanie uszkodzony lub zniszczony, w szczególności na skutek wypadku lub kolizji drogowej albo w jakikolwiek sposób utracony w całości lub w części Najemca zobowiązany jest odpowiednio do:

 1. natychmiastowego wezwania Policji,
 2. nie późniejszego niż w ciągu 2 godzin od zaistnienia tych okoliczności zawiadomienia Wynajmującego,
 3. nie późniejszego niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia tych okoliczności zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach Pojazdu, wraz z pisemnym raportem i szkicem sytuacyjnym dotyczącym okoliczności zdarzenia, opisującym wszystkie okoliczności wypadku lub kolizji drogowej albo miejsce i okoliczności utraty pojazdu, jak również zawierającym dane personalne i adresy zamieszkania osób uczestniczących w zdarzeniu oraz jego świadków, a także numery rejestracyjne uczestniczących w zdarzeniu pojazdów,
 4. przedstawienia Wynajmującemu stosownej notatki urzędowej Policji, niezwłocznie po jej uzyskaniu,
 5. nie oddalania się z miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu Policji,
 6. nieuznawania roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w imieniu Wynajmującego,
 7. zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.

2. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania powyższych obowiązków, Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy kosztami naprawy Pojazdu w całości.

3. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować jazdę.


6


1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 2000 zł + należny podatek VAT (udział własny), jeżeli Pojazd zostanie skradziony w trakcie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy kradzież Pojazdu nastąpi z parkingu strzeżonego.

2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 2000 zł + należny podatek VAT (udział własny), jeżeli Pojazd zostanie zniszczony w trakcie trwania umowy.

3. Udział własny Najemcy należny jest Wynajmującemu bez względu na kwotę wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania.


7


1. Przy wyjeździe poza granice kraju Najemca ponosi jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.

2. Ustala sie limit dobowy 300 przejechanych kilometrów dla Pojazdu po przekroczeniu granic kraju.

3. Przy przekroczeniu limitu Najemca obowiązany jest do uiszczenia opłaty 0,30 zł za każdy dodatkowo przejechany kilometr.


8


1. Najemca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w przypadkach:

 • umyślnego uszkodzenia Pojazdu przez Najemcę,
 • uszkodzenia podczas prowadzenia Pojazdu przez Najemcę w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub podobnie działających,
 • bez ważnego prawa jazdy,
 • uszkodzenia Pojazdu przez Najemcę w razie rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 • w przypadku, jeżeli Najemca zbiegł z miejsca wypadku,
 • szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego,
 • kradzieży Pojazdu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub dowód rejestracyjny Pojazdu,
 • innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych i z polis,
 • odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na przyczyny leżące po stronie Najemcy.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie Pojazdu, o ile nie mogły być one ujawnione w czasie odbioru Pojazdu przez Wynajmującego.

3. Odpowiedzialność Najemcy obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym Pojazdu. 

4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadku, gdy przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty Wynajmującego, w tym w szczególności, jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania wskutek naruszenia postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

6. Wynajmujący może dochodzić od Najemcy kwot przekraczających zastrzeżone w niniejszej Umowie kary umowne, jeśli szkoda jest wyższa.

Lorenzo Carter Authentic Jersey